Rychlý kontakt

Základní umělecká škola
Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32

Na Vozovce 32
779 00 Olomouc

tel.: 585 427 641
fax: 585 751 094
e-mail: zus-ik@zus-ik.cz
ID datové schránky: v5zgjqq
  facebook.com/zusikolomouc

Úřední hodiny v kanceláři školy:
Po  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Út   8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
St   8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Čt   8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
  8:00 - 12:00  13:00 - 14:00

Banner iZUŠ
Přijímací zkoušky

Online přihláška

Základní umělecká škola Iši Krejčího pořádá ve dnech 4. – 6. června 2018 v době od 15.30 do 18.00 v budovách školy přijímací zkoušky do hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru všech typů studia. Odpolední rozvrh zkoušek bude upřesněn později.

Informace o přijímání nových žáků do ZUŠ

Ke studiu žáky přihlašují zákonní zástupci na základě online přihlášky. Tato přihláška je volně přístupná na webových stránkách školy s odkazem na stránky www.izus.cz.
Po vyplnění je nutné přihlášku vytisknout, podepsat a odevzdat při přijímací zkoušce.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové – přijímací zkoušky. Zkouška je koncipována v rozsahu přiměřeném věku dítěte.
Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do tiskopisu „Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách“. Při této zkoušce jsou zohledněni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jestliže zákonní zástupci žáka předloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.
O přijetí či nepřijetí žáka ke studiu jsou zákonní zástupci vyrozuměni koncem června nebo začátkem července prostřednictvím elektronické pošty. Výsledky přijímacího řízení budou rovněž k nahlédnutí na stránkách www.izus.cz.
Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ.
Žáci, kteří splnili kvalifikační předpoklady, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, budou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy mohou být následně vyzváni k dodatečnému přijetí.
Do přípravného studia mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 5 let.
Do 1. ročníku základního studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 7 let.
Do 1. ročníku základního studia II. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 14 let.
Do 1. ročníku studia pro dospělé mohou nastoupit studenti a další žadatelé, kteří k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 19 let.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu

Cílem přijímací zkoušky je především posouzení míry talentu uchazeče. Každý obor si stanovuje konkrétní činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent a další předpoklady, potřebné ke studiu vybraného oboru. Přijímací komise je minimálně dvoučlenná. Komise hodnotí žáky podle plnění čtyř konkrétních kritérií. Každé kritérium je hodnocené bodovou škálou 0–10 bodů. Na základě získaných bodů stanoví komise pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů se v každém studijním zaměření a oboru určuje zvlášť. Maximální počet bodů je 40. Minimální počet bodů pro vykonání talentové zkoušky je 15.

Hudební obor
Kritéria:
A. rytmus
 • schopnost reprodukovat po zkoušejícím minimálně dva krátké rytmické modely
B. intonační a sluchové předpoklady
 • rozpoznání směru melodie a počet hraných tonů
 • určení vyššího a nižšího tónu
 • opakování krátké melodie spojené s rytmem
C. zpěv písně
 • libovolná píseň bez instrumentálního doprovodu
 • známá lidová píseň s harmonicko-melodickým doprovodem (Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Skákal pes, Ovčáci čtveráci a další)
D. všeobecné předpoklady (komunikace, reakce, tělesná zdatnost, motorika apod.)

Bodová škála:
 • 10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, je přípustné nanejvýš drobné zaváhání
 • 8 – 6 bodů = dobré provedení úkolu s lehkými nepřesnostmi, drobnými chybami, intonační a rytmickou nejistotou a zaváháním
 • 5 – 3 body = nejisté zvládnutí úkolu, větší rytmické a intonační nepřesnosti, nejistota, chyby
 • 2 – 0 bodů = nekvalitní provedení s velkými intonačními a rytmickými chybami, nezvládnutí úkolu

Taneční obor
Kritéria:
A. hudební sluch, rytmické, hudební a prostorové cítění (vytleskávání, běh, chůze v prostoru)

B. zjištění základních pohybových dovedností a fyzické předpoklady pro tanec (obratnost, celková pohyblivost, pohybová koordinace, pohybový rozsah, případně rozsah pohybu v kyčelních kloubech, pružnost páteře)

C. přirozenost, tanečnost, muzikálnost, schopnost improvizace, práce ve skupině

D. všeobecné předpoklady (komunikace, reakce, tělesná zdatnost apod.)

Bodová škála:
 • 10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, jsou přípustná drobná zaváhání
 • 8 – 6 bodů = dobré provedení úkolu s lehkými nedostatky
 • 5 – 3 body = nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči dění ve skupině či při zadávání instrukcí
 • 2 – 0 bodů = neadekvátní výkon se značnými nedostatky, ve velké míře nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí zadání

Literárně–dramatický obor
Kritéria:
A. komunikativnost, mluvní a herní předpoklady (dítě je samostatné, navazuje kontakt s učitelem, je pozorné, řídí se instrukcemi, přizpůsobuje své jednání situacím, které učitel zadává)

B. pohybové dispozice (dítě se volně a spontánně pohybuje v prostoru, svůj pohybový projev přizpůsobuje motivacím, které učitel zadává)

C. kolektivní vnímání (dítě vnímá partnery v prostoru, spolupracuje při společném plnění jednoduchého zadaného úkolu)

D. všeobecné předpoklady (komunikace, samostatnost, fantazie, tvořivost, apod.)

Bodová škála:
 • 10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, jsou přípustná drobná zaváhání
 • 8 – 6 bodů = dobré provedení úkolu s lehkými nedostatky
 • 5 – 3 body = nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči dění ve skupině či při zadávání instrukcí
 • 2 – 0 bodů = neadekvátní výkon se značnými nedostatky, ve velké míře nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí zadání

Nejčastější otázky a odpovědi – přijímací talentové zkoušky

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Telefon: 585 427 641
Fax: 585 751 094
E-mail: zus-ik@zus-ik.cz

O nás  |  Hudební obor  |  Taneční obor  |  Literárně-dramatický obor  |  Akce školy  |  Výsledky soutěží  |  Fotogalerie  |  Iša Krejčí